Zajęcia organizowane w przedszkolu

PSYCHOLOG

Korzystanie z pomocy psychologicznej w naszym przedszkolu jest dobrowolne i nieodpłatne.
Może być ona udzielana dziecku z inicjatywy:
• rodziców
• nauczyciela, wychowawcy
• psychologa
• poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym specjalistycznej

Zajęcia z psychologiem prowadzone są przez Pana Karola Zarzecznego w każdy czwartek w godzinach 9.00 – 11.00. Mają one na celu głównie wspieranie rozwoju społeczno-emocjonalnego. Zazwyczaj są to zajęcia w małych grupach dzieci. Gdy jest to wskazane zajęcia prowadzone są indywidualnie z dziećmi posiadającymi orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego. Celem zajęć jest niwelowanie deficytów rozwojowych dziecka w zakresie sfery percepcyjnej, poznawczej, motorycznej jak i społeczno-emocjonalnej.
Podczas spotkania z psychologiem wykorzystywane są głównie: zabawa, rysunek, rozmowa
i obserwacja swobodnego zachowania dziecka. Rysunek i zabawa należą do najbardziej naturalnych dla dziecka form wyrażania siebie i otaczającego je świata. Poprzez zabawę dzieci mają okazję poznawać zasady życia społecznego, uczą się rozpoznawać i akceptować emocje własne i innych osób oraz wyrażać je we właściwy, bezpieczny sposób.
Terapia rozpoczyna się po otrzymaniu przez psychologa pisemnej zgody od rodziców. Rodzice mogą w każdej chwili zrezygnować z zajęć z psychologiem, po dostarczeniu do przedszkola pisemnej rezygnacji.

 

LOGOPEDA

Dzieci z naszego przedszkola objęte są opieką logopedyczną. Terapia logopedyczna prowadzona jest przez logopedę Paulinę Pyrę w każdy wtorek w godz. 9.00 – 11.00.
Zajęcia mają na celu usprawnianie funkcji warunkujących prawidłowy przebieg nauki mowy i mówienia. Pomagają w stymulowaniu procesu nabywania kompetencji językowych oraz usuwanie zakłóceń i zaburzeń komunikacji. Logopeda pomaga w przezwyciężaniu trudności związanych z mówieniem i rozumieniem mowy oraz ćwiczy jej prawidłowość.

Dzieci z naszego przedszkola mogą korzystać z bezpłatnej opieki i porady specjalistów (m.in. psychologa, pedagoga, logopedy) z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 2 w Lublinie.

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 2 w Lublinie

ul. Radości 8
20-001 Lublin
tel. 81 442 30 01

 

WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU

Jesteśmy przedszkolem realizującym wczesne wspomaganie rozwoju dziecka. Zajęcia WWR prowadzą wykwalifikowani specjaliści, terapeuci posiadający przygotowanie merytoryczne i praktyczne, odpowiednie do rodzaju niepełnosprawności dziecka ( logopeda, pedagog, terapeuta SI). O rodzaju terapii oraz interwencji specjalistów z danych dziedzin wspomagających rozwój dziecka decyduje zespół WWR. W zależności od prezentowanych przez dziecko zaburzeń, określa on, jakie zajęcia będą niezbędne.

 

RYTMIKA

Dzieci z naszego przedszkola mają zapewnione zajęcia z rytmiki, podczas których przeprowadzane jest wiele ćwiczeń muzyczno-ruchowych, mających na celu rozwój muzyczny, fizyczny, intelektualny oraz emocjonalny dziecka.
Muzyka zaspokaja potrzebę przeżyć estetycznych i jest przyczyną bezinteresownych wzruszeń. Oprócz działania relaksującego pobudza do aktywności władze umysłowe
i uczucia, a doznania estetyczne stają się elementem „oczyszczającym” oraz zmniejszającym napięcie i lęk. Rytmika jest najpełniejszą metodą wychowania przez sztukę.

 

LOGORYTMIKA

W naszym przedszkolu można realizować zjęcia z logorytmiki.
Rozpoczęcie zajęć uzależnione jest od zgłoszenia się min. 5 dzieci do danej grupy wiekowej.
zajęcia grupowe (dla grupy od 5 do 6 dzieci) 1 x w tygodniu – 45 minut (w tym 30 minut czas trwania zajęć + 15 minut zabawy na rozpoczęcie i zabawy na zakończenie)

Logorytmika to połączeniu terapii logopedycznej z rytmiką, które pozytywnie oddziałuje na sferę słuchową i ruchową maluchów. Muzyka i zabawy rytmiczne pielęgnują cechy społeczne. Logorytmika uwrażliwia – koryguje wady mowy i słuchu, wspiera koncentrację uwagi, stymuluje myślenie, doskonali orientację w schemacie ciała dziecka i w przestrzeni. Ponadto zajęcia z logorytmiki mogą być przydatne w wypracowaniu pewnych cech charakteru: odpowiedzialności, dyscypliny, pracy w grupie.
Specjalne zestawy ćwiczeń i zabaw, dostosowane są do poziomu sprawności narządów artykulacyjnych, motoryki małej i dużej dzieci.
Nasze Przedszkole przygotowało ciekawe zajęcia, które polubią wszystkie przedszkolaki!

 

METODA RUCHU WERONIKI SHERBORNE

Metoda ruchu rozwijającego Weroniki Sherborne zakłada, że ruch jest jedną z podstawowych potrzeb człowieka, która przejawia się w różnych formach: w zabawie, w aktywnym wypoczynku oraz w codziennej pracy. Poprzez ruch człowiek wyraża swoje emocje, nawiązuje kontakty i porozumiewa się. Nazwa „ruch rozwijający” wyraża główną ideę tej metody, tj. posługiwanie się ruchem jako narzędziem wspomagania rozwoju psychoruchowego dziecka i terapii zaburzeń tego rozwoju. System ćwiczeń w tej metodzie wywodzi się z naturalnych potrzeb dziecka, zaspokajanych w kontakcie z dorosłymi, tj. z tzw. baraszkowania. Metoda bywa wykorzystywana jako wstępny etap do zajęć terapeutycznych dzieci z zaburzeniami w sferze ruchowej, emocjonalnej i społecznej, np: dla dzieci mających trudności w czytaniu i pisaniu lub jako część programu terapii psychologiczno-logopedycznej, dzieci jąkających się, w psychoterapii dzieci nerwicowych, dla dzieci nieśmiałych, wycofanych społecznie, mających trudności w nawiązywaniu i utrzymywaniu relacji z rodzicami, rówieśnikami, nadpobudliwych, mających trudności emocjonalne. Ponadto, metodę stosuje się w terapii dzieci: z zaburzeniami emocjonalnymi i zaburzeniami zachowania, niepełnosprawnych intelektualnie, autystycznych, z mózgowym porażeniem dziecięcym, z niekorzystnych środowisk wychowawczych, np. domów dziecka, rodzin dysfunkcyjnych, głuchych i niewidomych.

Podstawowe założenia metody, to rozwijanie ruchem trzech aspektów: świadomości własnego ciała i usprawniania ruchowego, świadomości przestrzeni i działania w niej, dzielenia przestrzeni z innymi ludźmi i nawiązywania z nimi bliskiego kontaktu.

Korzyści płynące z zastosowania metody: pozytywne odczucie w kontakcie z innym człowiekiem, wyzwala swobodę zachowań i naturalność, daje okazję do rozładowania energii, jest próbą pokonania własnych zahamowań wynikających z uprzednich doświadczeń, daje radość, wyzwala zaangażowanie, możliwość zaspokojenia własnych potrzeb, pewność siebie, możliwość poczucia się w innej roli niż na co dzień, zbliża do siebie uczestników zajęć, radość z działania w grupie, przyjemność dawania innym radości, okazję do wspomnień, przypomnienia sobie zdarzeń z dzieciństwa, okazję do bliskiego kontaktu fizycznego bez uruchamiania sfery seksualnej, daje poczucie partnerstwa, możliwość odczuwania przyjemnych doznań płynących z własnego ciała, nie jest ograniczona wiekiem uczestników.

 

JĘZYK ANGIELSKI

Język angielski w przedszkolu to bardzo popularna forma zajęć dodatkowych dla malucha. Turkusiaki zapewniają bezpłatne zajęcia, prowadzone raz w tygodniu, dzięki programowi „Przedszkolak w świecie dwujęzyczności” Opiera się on na idei wplatania języka angielskiego do codziennych aktywności dziecka, jakich doświadcza w przedszkolu. Pozwala to już od najmłodszych lat oswajać się z językiem obcym, co ma znaczący wpływ na późniejszą edukację dziecka. Wczesne uczenie się języka obcego nie tylko zapewni dziecku lepszy start i ułatwi późniejszą edukację, ale jest bardzo korzystne z psychologicznego punktu widzenia. Taka nauka stymuluje jego rozwój poznawczy, uczy akceptacji i tolerancji, otwartości na nowe rzeczy i zjawiska.